Beoordeling 9.8 gebaseerd op 54 individuele klantbeoordelingen op 5-sterrenspecialist

Interart Interieurs

Veel Gestelde Vragen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTERART INTERIEURS
1 ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestiging, aankopen en overeenkomsten van Interart Interieurs vof, verder te
noemen “Interart” met haar afnemers, c.q. opdrachtgevers, verder te noemen “afnemer”, tenzij door Interart uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt
overeengekomen.
2 Totstandkoming van de overeenkomst
a. Een overeenkomst komt pas tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan door Interart, ook indien daaraan mondeling of telefonische
afspraken aan vooraf mochten gaan.
b. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf datum afgifte offerte.
c. In geval van faillissement,surseance van betaling of beslag legging ten laste van afnemer, worden alle vorderingen terstond opeisbaar,
onverminderd haar recht om van haar eigendomsvoorbehoud gebruik te maken.
d. Interart is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen van 25 % van de koopsom. Eerst na ontvangst van
deze aanbetaling zal de opdracht in behandeling worden genomen.
e. Indien na het sluiten van de overeenkomst, maar voor aflevering, een prijswijziging door overheidsmaatregelen, waaronder begrepen een
wijziging in het BTW tarief, geschiedt zal deze worden door berekend naar de afnemer.
f. Indien Interart een product ontwerpt, in welke zin dan ook, behoudt zij uitdrukkelijk het intellectuele eigendomsrecht voor eventuele verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en kleurstalen, etc. Dit geldt ook na levering van de goederen.
3 Levertijd
De levertijd in de overeenkomst is indicatief. Mocht Interart niet instaat zijn te leveren binnen deze termijn, dan zal Interart nog een nadere termijn worden
gegund, welke gelijk is aan de eerste termijn. Mocht Interart na deze termijn nog altijd niet in staat zijn om te leveren dan heeft de afnemer het recht om
zonder kosten te ontbinden. Ontbinding van een overeenkomst dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Pas na ontvangst van dit schrijven door
Interart kan de overeenkomst ontbonden worden. Interart is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgschade.
4 Aflevering
a. Voor aflevering neemt Interart contact op met de afnemer om een afspraak te maken over afleveringen tijd.
b. Interart is slechts gehouden de bestelde goederen achter de eerste deur op de begane grond op het afleveradres af te geven. Dit geld ook
voor apartementen en flatgebouwcomplexen. Interart verklaart zich echter bereid de betreffende goederen ook inpandig af te leveren indien
Interart dit als praktisch mogelijk acht zonder risico en zonder gebruik van hulpmiddelen. Deze inpandige aflevering geschiedt voor volledig
risico van de afnemer. Interart is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierbij mocht ontstaan, zowel aan de af te leveren goederen
dan wel anderszins.
c. Uit lid b volgt verder dat het de verantwoordelijkheid van de afnemer is om een aflevering inpandig mogelijk te maken. De afnemer dient dan
ook zelf vooraf te controleren of het transport door de woning, in verband met de grootte van de aangekochte goederen, mogelijk is. Tenzij
anders is afgesproken, worden de goederen alleen gelijkvloers geleverd.
d. Indien een gemaakte leveringsafspraak niet plaats kan vinden, kunnen de extra gemaakte kosten die dat met zich meebrengt in rekening
gebracht worden bij de afnemer.
5 Klachten en garantie
a. De afnemer dient de goederen direct bij ontvangst te controleren op zichtbare beschadigingen, kleurverschillen, etc. Eventuele klachten dienen
direct bij aflevering, voor het tekenen van het ontvangstbewijs op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Latere zicht/ontvangstbeschadiging
moeten binnen redelijke termijn en uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk gemeld worden anders zullen deze niet door Interart in
behandeling worden genomen.
b. In aanvulling op het voorgaande wordt vermeld dat afwijkingen welke het gevolg zijn van de aard van de gebruikte natuurlijke materialen of
dagelijks gebruik, geen reden geeft voor klachten. Daaronder wordt o.a. verstaan:
-Kleur, structuur, glans, maat, model verschillen bij later bestelde producten.
-Haarscheurtjes, naadwerking, krimp, uitzetting, structuur, beeld e.d. Die kunnen voorkomen bij hout en andere (natuurlijke) materialen.
-Littekens, overgangen, natuurlijke beschadigingen of beschadiging door invloeden van buitenaf bij het basis product vooraf aan het
vervaardigen van het goed.
-Kleurverschillen tussen massieve en houtgefineerde delen en kleurverschillen door zon of kunstlicht inwerking.
-Oneffenheden, beschadiging, slijtage, deuken e.d. die verband houden met de gekozen authentieke, unieke, antieke,vintage of repro
uitstraling, dat onlosmakelijk hoort bij het gekochte product.
-plooivorming, hardheidsverschillen, shading, het pletten van de pool die verband houden met het dagelijks gebruik van het goed en dat
onlosmakelijk hoort bij het gekochte product.
-klachten die te herleiden zijn door invloeden van buiten af die als schadelijk gezien kunnen worden voor de uitstraling of duurzaamheid van het
product, zoals medicijngebruik, huisdieren of kleurafgifte van kleding.
c. Voor het overige wordt op de geleverde goederen garantie verstrekt, zoals deze door de producent wordt verstrekt voor het product en
tenminste conform aan standaard CBM of CBW afschrijvend garantie.
6 Betaling
a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling netto contant bij aflevering te geschieden.
Indien Interart de levering in gedeelten uitvoert is zij gerechtigd bij elke deellevering betaling van de afgeleverde goederen te vorden.
b. Mocht de afnemer niet in staat blijken bij de levering voor betaling zorg te dragen dan is Interart gerechtigd om de afgeleverde goederen direct
mee terug te nemen. De overeenkomst blijft echter van kracht en eventuele extra kosten, die met het retour nemen en een eventuele nieuwe
levering met zich meebrengt zullen voor rekening af de afnemer zijn. Mocht Interart er mee instemmen dat de betaling later of op een andere
wijze plaats vindt dan schriftelijk overeengekomen dan zal de afnemer een bedrag van € 50,- administratiekosten in rekening gebracht worden.
Deze betalingsafspraak zal vermeld worden op het ontvangstbewijs.
c. Mocht tijdige betaling uitblijven zal Interart conform wettelijke regelgeving de factuur ter incasso uit handen geven. De extra kosten die dat
met zich meebrengt zullen voor rekening van de afnemer zijn.
d. Zolang betaling van de geleverde goederen is uitgebleven, blijven de goederen volledig eigendom van Interart, totdat alle vorderingen en
eventuele kosten en rente volledig zijn voldaan. In die situatie heeft Interart te allen tijde het recht de geleverde goederen terug te halen, de
afnemer verplicht zich aan dit ophalen zijn volledige medewerking te verlenen. De extra gemaakte kosten van deze retour levering zijn voor
rekening van de afnemer.
7 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Interart en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen waaronder begrepen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdend met de
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of over de onderhavige voorwaarden zelf, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen
worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement Maastricht.
************

Contact Amstenrade

Hoofdstraat 67-69
6436CC Amstenrade
Tel: 046-442 32 88
E-mail: info@interartinterieurs.nl
Woensdag t/m vrijdag 11.00 -16.30 uur
Zaterdag van 11.00 -16.00 uur
Bezoek op afspraak is mogelijk, ook op maandag of dinsdag

Routebeschrijving

Contact Simpelveld

Nieuwe Gaasstraat 1, 2, 7a
6369VK Simpelveld
Tel: 045-544 31 61
E-mail: interart@kpnmail.nl
Dinsdag t/m vrijdag 10.30-17.30 uur
Zaterdag van 10.30-16.30 uur
's avonds op afspraak

Routebeschrijving